Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky platné pre internetový obchod www.reoflex.sk platné od 16.3.2018. 

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcez kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Reoflex s.r.o., so sídlom Mickiewiczova 16 ,811 07 Bratislava, SR, IČO: 50 271 474, zapísaná v Obchodnom registri 15.04.2016.  Oddiel: Sro, Vložka č. 110690/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa apredaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

Kontaktné údaje predávajúceho:
Reoflex s.r.o., Mickiewiczova 16 ,811 07 , Bratislava, SR / info@reoflex.sk
IČO: 50 271 474, DIČ:2120261979 , IČ DPH: SK2120261979 

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK14 1100 0000 0029 4502 1811
SWIFT: TATR SK BX
VS: číslo faktúry

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy súneoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoriapísomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných areklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmitoobchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpores inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)
1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumiezmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisís predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcimalebo treťou osobou na základe ich dohody.
1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu,ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platnýmprávnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo inévoliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie jeuvedené inak.
1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvekinternetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena cenytovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, žeešte nedošlo k dodaniu tovaru.
1.5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisochSlovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných areklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemuprostredníctvom príslušného súdu.1.6. Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnychzdrojov od ich výrobcov, resp. dodávateľov. V prípade prevzatia chybnej informácie mápredávajúci právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tieto informácie opraviť,doplniť alebo inak modifikovať. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplnenéhoa odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh nauzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaruoznačeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalejlen „objednávka“).
2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automatickyvykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalejlen „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípadepotreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Predávajúci v záujmevylúčenia omylov telefonicky alebo iným vhodným spôsobom overuje platnosť a rozsahobjednávky, spôsob platby a dopravy a tiež potvrdí dodaciu lehotu a cenu.
2.3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nieje však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
2.4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bolaobjednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptáciaobjednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetomkúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacejlehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene,podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovarupre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnomregistri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.
2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnejpodobe kupujúcemu.
2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informovalpred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sareklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitémuprostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránkeelektronického obchodu predávajúceho,
b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránkeelektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačnýchpodmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodupredávajúceho,
c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontaktkupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich máinformoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchtoobchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránkeelektronického obchodu predávajúceho,
d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby,podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačnýchpodmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodupredávajúceho,
e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatnýchdaní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiťvopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a inénáklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti,že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránkeelektronického obchodu predávajúceho,
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúcizaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania avybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkochtýchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnejpodstránke elektronického obchodu predávajúceho,
g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote apostupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchtoobchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránkeelektronického obchodu predávajúceho,
h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohetýchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnejpodstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotnýformulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačnýchpodmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodupredávajúcehoi) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené svrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochranespotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej nadiaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene adoplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji nadiaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom najeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchtoobchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránkeelektronického obchodu predávajúceho,
j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa§ 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi odzmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákonao ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných areklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronickéhoobchodu predávajúceho,
k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnejpodstránke elektronického obchodu predávajúceho,
l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok,ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľaprísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebopredávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službáchposkytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomocposkytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodupredávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnenéna príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a ospôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval napríslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
o) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú nadobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, ajinformáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovejstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačnýchpodmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodupredávajúceho,
p) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnejzmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránkeelektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačnýchpodmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodupredávajúceho,
q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku nažiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnejzmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránkeelektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačnýchpodmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodupredávajúceho,
r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenieelektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránkeelektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačnýchpodmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodupredávajúceho,
s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci viealebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnejkatalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných areklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronickéhoobchodu predávajúceho,
t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systémualternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informovalna príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchtoobchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránkeelektronického obchodu predávajúceho,
u) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísalv týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnejpodstránke elektronického obchodu predávajúceho,
v) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemudostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovejstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačnýchpodmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodupredávajúceho,
w) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval napríslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchtoobchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránkeelektronického obchodu predávajúceho.
2.7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo inýchnákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo onákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačnýchpodmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodanýtovar.
3.2. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodaťtovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnýmia reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinnýponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnejzmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môžekupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vrátipredávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailuo odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet,pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijmenáhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúcioprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jejčasť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní ododňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť predajné ceny uverejnené v e-shope, zrušiťalebo zaviesť ľubovoľnú cenovú akciu. Zmeny sú záväzné následne na všetky objednávkyvytvorené od okamihu zmeny. 

4. Práva a povinnosti kupujúceho
4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiťcenu.
4.2. Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátanenákladov na doručenie tovaru,
c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenejosoby.
4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutomzmluvnými stranami.

5. Dodacie a platobné podmienky
5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu. Predávajúci zobrazuje v e-shope informáciu o obvyklej dostupnosti tovaru (skladom, skladom vo vybraných predajniach, dostupné do 3 dní a pod.). Tieto informácie sa však môžu meniť a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkaného tovaru a služieb vo všetkých alebo niektorých odberných miestach alebo určitými spôsobmi dopravy. Reálna dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Akpredávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, abydodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani vtejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty nadodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorúprevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté vkatalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovejstránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom.
5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom,povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom včase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar včasovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar akupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru(ďalej len „Časový rozsah“).
5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúcije povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocnípre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnejceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je 7povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný aprevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumiedodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenoukupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovarukupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.
5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste av Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpeniaod kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vznikápredávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladovna pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.
5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručenív prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupcapredávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vadytovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotovenéhozáznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodanýtovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchtoobchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebourčenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelnevynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2.týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiťkupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnejzmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.5.10. Kupujúci si pri vytváraní objednávky môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
• úhrada tovaru na dobierku v hotovosti – kupujúci uhradí cenu podľa kúpnej zmluvya poplatok za dobierku v hotovosti pri doručení tovaru na dodaciu adresu.
• úhrada tovaru bankovým prevodom – pri zvolení tohto spôsobu platby bude kupujúcemuautomaticky zaslaný príkaz na úhradu s potrebnými údajmi na zrealizovanie bankovéhoprevodu. Po zaúčtovaní platby na bankovom účte predávajúceho (obvykle do 2 pracovnýchdní) bude kupujúci o tejto skutočnosti upovedomený e-mailom a následne bude odoslanýobjednaný tovar alebo služba.
• kuriér – predávajúci doručí zásielku kupujúcemu prostredníctvom kuriéra na zvolenémiesto dodania nasledujúci deň po expedícii. Tovar je kuriérom doručovaný iba počaspracovných dní. Tento spôsob dopravy podlieha obmedzeniu – maximálna hmotnosťprepravovanej zásielky je do 120 kg (pri dobierke do 50 kg). 
5.10. Cena za doručenie objednávky na miesto určené kupujúcim za jednotlivé spôsoby dopravy jezávislá od zvoleného spôsobu dopravy, spôsobu platby za zásielku, druhu tovaru, hmotnosti,rozmerov a ceny zásielky. Aktuálne dopravné sa vypočítava on-line pri zadávaní objednávkyv závislosti na vyššie uvedených parametroch. Všeobecný cenník dopravy je uvedenýv samostatnej prílohe týchto Obchodných podmienok.

6. Kúpna cena
6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedenáv akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdenídoručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronickéhoobchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickúsprávu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrhpredávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť emailomalebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaruv hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodaniatovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptáciiobjednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.
6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deňplatby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľakúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaruna Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach,predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.
6.6. Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnomprodukte nie je uvedené inak.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstvaškody na tovare
7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretiaosoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu,povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožníkupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka,reklamácie)
8.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včasa riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sareklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, budereklamácia zamietnutá. Ak sa jedná o vadu nezáručnú a kupujúci súhlasí s platenou opravou,bude tovar opravený za cenu podľa aktuálneho platného cenníka.
8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka lensúčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané nákladyvzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak tokupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadneužívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnejzmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, akvšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vádtovar riadne užívať.
8.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskehozákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktorému vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných areklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky napríslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ichprečítať v čase pred odoslaním objednávky.
8.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinnýreklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách aservisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručnéholistu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky aleboprostredníctvom e-mailu.
8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený sreklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátaneúdajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskejnárodnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon")v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačnépodmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci malmožnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
8.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo formeelektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
8.10. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa lentovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci,vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúcehov súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručípredávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchtoobchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr.vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnejpodstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jehozasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci jepovinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie,najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich právvyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniťreklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len„určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemuzašle na jeho žiadosť predávajúci.
8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedysú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, aksú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu aleboktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) ac) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnúsúčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobouurčenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívnedoručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonanáobhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriekposkytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky vprimeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamáciepredávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatneníreklamácie predávajúcemu.
8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vovhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, vktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jehoprávach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok(ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchtoobchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamáciauplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinnýpotvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdeniedoručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom ovybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci mámožnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojomrozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich právv zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určenáosoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, vzložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch,najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňazačiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebourčená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviťaj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatneniareklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo odzmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy,môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebostanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebostanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledokodborného posúdenia nemôže predávajúc od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov naodborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy apredávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybaveníreklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovarzašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, nákladyodborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené nákladyznáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odbornýmposúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môžereklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná dobaneplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenejreklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s týmsúvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
8.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcimv dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, zaktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebolepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovarua ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačnýcha obchodných podmienok,
b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadutovaru do konca záručnej doby tovaru,
c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojouintenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediutovaru,
e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbanímstarostlivosti o tovar,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používanímv rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadamiobvyklého používania tovaru,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnýmiudalosťami,
h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou čiatmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
8.21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jednýmz nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamáciekupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácieosobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. Ovýsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne poukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu stovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípadystanovená záručná doba iná.
8.24. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvoduzáručnej opravy tovaru.
8.25. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedenáinformácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnejzmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručnádoba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
8.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutiakupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcimspôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebob) predávajúci vadný tovar vymení.
8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchtoreklamačných a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená,predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.
8.28. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanúodstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, abymohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutiakupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciunasledujúcim spôsobom:a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov,alebob) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciuvrátením kúpnej ceny za tovar.8.29. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanúodstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, abymohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15.týchto reklamačných a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená,predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepšíchtechnických parametrov.
8.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie av potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných aobchodných podmienok.
8.31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednejodstrániteľnej vady viac ako dva krát.
8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac akotroch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svojeprávo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchtoreklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácieuž opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu)uplatňovať reklamáciu opakovane.
8.34. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia presubjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.
8.35. Predávajúci nezodpovedá za stratu alebo zneužitie digitálnych dát, ktoré sa nachádzajú nanosičoch dát, ktoré sú súčasťou reklamovaného tovaru a ani nie je povinný ich kupujúcemuvrátiť. Takto vzniknutú škodu nie je možné reklamovať.
8.36. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar na reklamačné konanie, ak reklamovaný tovaralebo jeho súčasti sú neprimerane znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady prehygienicky bezpečné vybavenie reklamácie. 

VÝLUKY ZO ZÁRUKY
8.37. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie tovaru alebo dielov používaných v súlades ich technickým určením, najmä určenou životnosťou – napr. tlačové hlavy, atramentové atonerové náplne, bubnové jednotky, žiarovky, batérie, sklenené a gumené časti, periodickymenené diely, prevádzkové náplne a pod. Uplynutím určenej životnosti záruka za tovarzaniká. Profylaktické kontroly, predpísaná prevádzková údržba a odporúčaná prevádzkovástarostlivosť nie sú súčasťou bezplatného záručného servisu.
8.38. Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady, ktoré vznikli:
• mechanickým poškodením tovaru
• neodborným zásahom a zmenami na tovare urobenými prevádzkovateľom, alebo treťouosobou
• nesprávnou obsluhou, alebo prevádzkou tovaru v rozpore s návodom na obsluhu a/alebozaškolením pri inštalácii a/alebo zanedbaním predpísanej starostlivosti o tovar aleboužívaním v rozpore s všeobecnými princípmi
• používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou,vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu určenému výrobcom zariadenia
• spôsobom nezlučiteľným s technickými normami, alebo bezpečnostnými predpismiplatnými v SR
• nadmerným zaťažovaním, preťažením, nadmerným užívaním
• používaním nevhodného spotrebného materiálu alebo programového vybavenia čipríslušenstva
• ohňom, bleskom, atmosférickou alebo statickou elektrinou, vodou, vytopením, pádom,mechanickým poškodením vonkajším vplyvom, kolísaním napätia v el. sieti a inýmineodvratnými udalosťami
• v prípade telekomunikačného zariadenia poruchou linky, na ktorú je zariadenie napojené
• vírusom zavedeným kupujúcim, použitím nelegálneho alebo neautorizovaného software
8.39. Záruka sa tiež nevzťahuje na:
• tovar, ktorý nemožno z dôvodu odstránenia, zničenia alebo odcudzenia identifikačnýchznakov stotožniť s tovarom, ktorého predaj bol predmetom kúpnej zmluvy
• doplnky a príslušenstvo v prípade, že nie sú predmetom reklamácie, ani na žiadne súbory dát,aplikácie nainštalované do reklamovaného výrobku, predávajúci nie je povinný tietovymieňať ani zálohovať
• priame alebo nepriame škody spôsobené stratou dát, ich zničením alebo ich nedostupnosťou
8.40. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60 dní od dátumu podania reklamácie jepredávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať sumu za uskladnenie vovýške 1 EUR/deň pri tovare do 10kg a 2 EUR/deň pri ostatnom tovare. Po 180 dňochpredávajúci nevyzdvihnutú reklamáciu zlikviduje bez náhrady.

9. Osobné údaje a ich ochrana
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiťpredávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,číslo telefónu a mailovú adresu.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiťpredávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslotelefónu a mailovú adresu.
9.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiťsvoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu.
9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v proceseuzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutejosoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim vpredzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho jenevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvnýchstrán.
9.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlasv zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje,najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúcehotýkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkanýchtovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sazasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladaťv súlade s platnými právnymi predpismi SR.
9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavaťvýlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
9.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údajena iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne azabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedáúčelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré bolizískané na iné účely.
9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5 týchto reklamačných a obchodnýchpodmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajovkupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvekpísomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasukupujúcim predávajúcemu.
9.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslanímobjednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľnýmspôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačnýchpodmienok,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednanýtovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim akupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvaléhobydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a vrozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu akje kupujúci právnickou osobou,e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.
9.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a budekonať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisoma ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebudevynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebopovinnosti ustanovenej predávajúcemu.
9.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
b) účel spracúvania osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajovv informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaníosobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobnéúdaje na spracúvanie,
e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetomspracúvania,
f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvaniaosobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránenýchzáujmov v rozsahu najmä
i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; akpredávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa §11 ZnOOÚ, oznámi kupujúcemu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosťposkytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktuEurópskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebozákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý kupujúcemu tútopovinnosť ukladá, a upovedomí kupujúceho o následkoch odmietnutia poskytnúťosobné údaje,
ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobnéúdaje poskytnuté,
iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údajesprístupnené,
iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutočníprenos osobných údajov,g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré súpredmetom spracúvania,
h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetomspracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniuZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.
9.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané naúčely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm.
c) na účely priameho marketinguv poštovom styku, alebo
d) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm.
e) na účely priamehomarketingu.
9.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať vočispracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚvyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní dojeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípadetakýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody apreukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje,ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď,ako to okolnosti dovolia.
9.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo upredávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré bymalo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne nazáklade úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právožiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou odautomatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúcehovyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnenáosoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehotepodľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak toustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnenýchzáujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existenciezmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho,alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenieoprávnených záujmov kupujúceho.
9.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svojeprávo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickoupoštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
9.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tomoznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právneúkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
9.18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodnýcha reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomneho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.
9.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomneoznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
9.20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údajekupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhupríjemcov.
9.21. Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho podliehajú dohľadu zodpovednejosoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
10.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvoduvypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovarudohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoréznemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo zdôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od nehospravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmitoobchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci jepovinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuťkupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy(stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodovuvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúcipovinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl.Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon oochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňauzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahunedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnostipodľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobnýmspôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahupotrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretiaosoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatiatovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia poslednéhodielu alebo posledného kusu,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňaprevzatia prvého dodaného tovaru.
10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatímplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
10.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcimpochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivomnosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačnýchpodmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie oodstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust.§ 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodnýcha reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpeniaod kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok,najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob,akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresukupujúceho.
10.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluvasúvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možnépožadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okremúhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochranespotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie službya došlo k úplnému poskytnutiu služby.
10.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňaodstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo hoodovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí,ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenejosoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sapovažuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnejdokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
10.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci jepovinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia oodstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnejzmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a inýchnákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodutýchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebokým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, žesi tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
10.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenejpredávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sámalebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pripredaji na diaľku.
10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takéhozaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenievlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak sipredávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, akýpoužil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vráteniaplatieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný,poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu: Reoflex s.r.o.
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka vskutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením dopôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienokpredávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnoucenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúcinemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaruvyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvoduochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaníporušený,
c) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníhalebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obalrozbalil,
d) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jehoposkytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bolriadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie odzmluvy.
e) predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúcehokupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovnéuvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšenéhoúsilia a zvýšených nákladov
10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia presubjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 102/2014Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.18. Predávajúci nezodpovedá za stratu alebo zneužitie digitálnych dát, ktoré sa nachádzajú nanosičoch dát, ktoré sú súčasťou vráteného tovaru a ani nie je povinný ich vrátiť kupujúcemu.pripojenia k účtu používateľa a programu oasis:
• využívať ponúkané zľavy, výhody, či odmeny
• sledovať získané body a ich využitie, svoj postup medzi jednotlivými úrovňami
• rozhodnúť, že časť z ceny nákupu tovaru či služieb bude uhradená ako dar kupujúcimvybranej charitatívnemu či inak verejno-prospešnej organizácii. 

Záverečné ustanovenia
11.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí maťpísomnú formu.
11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailovýchspráv.
11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujúpríslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. oelektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrolevnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. oochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.11.10. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretímkúpnej zmluvy.
11.4. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sas týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ichobsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 


Príloha č. 1
Formulár na odstúpenie od zmluvy(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)Viď v prílohe.

Príloha č. 2
Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnejzmluvy
1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvyMáte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osobas výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť odtejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo emailom)na poštovú adresu Reoflex s.r.o., Mickiewiczova 16, 811 07 Bratislava, alebo e-mailomna info@reoflex.sk .
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádzaako Príloha č. 1 Obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniťa zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačnévyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresuinfo@reoflex.sk.
Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vámbezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva naodstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti suzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sanevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsobdoručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlok ich úplnému poskytnutiu.
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa,keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada budeuskutočnená prednostne prevodom na bankový účet, prípadne rovnakým spôsobom, aký ste použilipri Vašej platbe, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresualebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti alebo do odberného miesta, kdeste ho prevzali bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatneniapráva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť preduplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženiehodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vráteniainým spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.